CSR Grande Centre Point

กิจกรรมสาธารณประโยชน์ 

" โครงการเพิ่มพื้นที่สีเขียวให้ กทม "

ณ อุทยานเบญจสิริ กรุงเทพมหานคร

Visitors: 35,582